نحوه اندازه گیری سایز سوتین

برای اندازه گیری صحیح سایز سوتین به دو اندازه نیاز داریم:

  1.  در مرحله اول لباس نازکی بر تن داشته، متر را صاف و بدون پیچ خوردگی زیر سینه خود قرار داده، در این مرحله متر را محکم و سفت زیر سینه قرار دهید و اندازه بزنید.عدد بدست آمده را یادداشت کرده و به نزدیکترین عدد، رند کنید (مثلاً اگر 102 شد به 100 و مثلاً اگر 87 شد به عدد 90 آنرا رند می کنیم). این اندازه بین المللی شما می باشد.

  2. در مرحله دوم، متر را روی برجستگی سینه قرار داده اندازه می زنیم. در این مرحله متر باید آزاد باشد. عدد بدست آمده ره یادداشت می کنیم. سپس عدد مرحله اول را از عدد دوم کم می کنیم، اختلاف بدست آمده (اختلاف بین زیر سینه و روی سینه) نوع کاپ شما را تعیین می کند ( مثلاً 17=78-95 کاپ C).

 

نحوه گرفتن سایز

نحوه گرفتن سایز