من از محصول انتخاب شده و سایز آن مطمئن هستم و با اطمینان کامل محصول را انتخاب کرده ام.